Inženýrská činnost

Technický dozor investora dohlíží na to, aby stavba byla realizována podle projektu, v souladu s platnými technickými normami a s přijatými smluvními závazky. Činnost technického dozoru při výstavbě ve svém výsledku zajistí investorovi kvalitní provedení díla, minimum budoucích reklamací a vad, které se negativně projeví až při užívání, ale i možnou úsporu nákladů již v době realizace.

V oblasti stavebního dozoru provádíme:

  • seznámení se s projektem, s obsahem smluv mezi dodavatelem a investorem, s obsahem stavebního povolení
  • v případě výběrového řízení prostudování a posouzení nabídek dodavatelů
  • odevzdání staveniště zhotoviteli a zajištění zápisu do stavebního deníku
  • svolávání a vedení kontrolních dnů stavby - pravidelné kontrolní dny budou organizovány 1x za 14 dní
  • dohled nad kvalitou veškerých prací a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací, sledování způsobu a postupu provádění stavby, zejména bezpečnosti instalací a provozu technického vybavení na stavbě, vhodnosti ukládání a použití výrobků a stavebních hmot
  • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace - projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě
  • odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo, tj. kontrola oprávněnosti zhotovitelem účtovaných položek ve vztahu k reálně vykonané práci a dodanému materiálu
  • vedení digitální fotodokumentace stavby
  • účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání
  • zajištění orientačního a popisného čísla, zajištění přepsání vodoměru, plynoměru a elektroměru na investora/klienta investora po kolaudaci stavby


Kontaktujte nás

ŠTEFL stavitelství s.r.o.
Plzeňská 2631/2, 370 04 České Budějovice

Tel.: + 420 773 692 410
e-mail: info@stefl-stavitelstvi.cz

IČ: 28138007, DIČ: CZ28138007